seniors hlavicka
Přihlásit

Projekty nájemních domů seniorského bydlení

Stárnutí populace a zvyšující se podíl osob v seniorském věku je celoevropským trendem, který trvá již několik desetiletí. Současně s touto skutečností vyvstává potřeba věnovat zvýšenou pozornost otázkám souvisejícím s bydlením určeným pro tuto cílovou skupinu. Důchodový věk s sebou nese určitou změnu životního stylu, do kterého se promítá zdravotní stav, úbytek sociálních kontaktů a změna denního režimu.

Při uvažování o bydlení pro seniory je třeba všechny tyto aspekty zohlednit. Bydlení seniorů by mělo být dostupné v jejich přirozeném sociálním prostředí, kde se cítí nejspokojenější a kde mají zajištěnou ambulantní domácí péči a jiné služby. Vhodně zvolené prostředí k bydlení pro tuto cílovou skupinu přispívá k prodloužení základní soběstačnosti seniorů a také oddaluje případnou nutnost jejich odchodu do specializovaných zařízení.

Projet seniorského bydlení, vzniklý na základě spolupráce SFRB a ČVUT v Praze (vítěze výběrového řízení) zastoupeného řešiteli z Fakulty architektury a Fakulty stavební, všechny tyto okolnosti zohledňuje. „Vzorové projekty nájemních domů seniorského bydlení a jejich modelové parametry“ představují společenský koncept – urbanistické i architektonické řešení, které odpovídá soudobému chápání pojmu kvalitní bydlení a které je současně ekonomicky přiměřené z pohledu investičních i provozních výdajů a počítá také s přijatelnou výší nájemného. Zájemcům a potenciálním investorům z řad obcí i ze soukromé sféry nabízí základní přehled a inspiraci, jak k zajištění takového bydlení pro seniory přistoupit.

Co na našich stránkách najdete?

 • Obsah
  Obsah a členění jednotlivých kapitol, soupis autorů
 • Celkové shrnutí
  Shrnutí záměru zadavatele (SFRB) a celkové situace v souvislosti se stárnutím populace a koncepcí projektů nájemního seniorského bydlení v městské nebo venkovské zástavbě.
 • Úvod
  Kontext a cíle zadání, metodika
 • Stavebně-technická část
  V této kapitole najdete obecné vysvětlení některých pojmů a schémata různých variant bytových jednotek a modelových parametrů.
  Nízkopodlažní bydlení
  Kapitola obsahuje vizualizace, výkresy a popis nízkopodlažní varianty domu.
  Vícepodlažní bydlení
  Kapitola obsahuje vizualizace, výkresy a popis vícepodlažní varianty domu.
 • Ekonomicko-technická část
  Zde najdete kalkulaci stavebních nákladů, návod na jejich celkový odhad, odhad očekávaných nákladů spojených s užíváním bytů a návrh parametrů pro posouzení výše státní podpory; pomocí kalkulačky SeniorCalc si spočítáte náklady na stavbu a provoz různých variant domů seniorského bydlení.
 • Prameny a přílohy
  Kapitola obsahuje soupis pramenů, ze kterých autoři čerpali, a propočet nákladů pomocí nástroje SeniorCalc pro nízkopodlažní i vícepodlažní variantu bydlení.
 • Vzorové projekty seniorského bydlení  (pro přístup do této části je nutné se zaregistrovat)
  V této kapitole najdete průvodní a souhrnné technické zprávy k oběma variantám projektů nájemního seniorského bydlení ve třídě A a B.

  Pokud máte o projekty vážný zájem, kontaktujte SFRB na adrese e-mail a domluvte si schůzku, na níž můžete zdarma obdržet CD s podklady ve formátu AutoCAD.